Islam adalah nama yang diberikan oleh Allah Taala untuk agama ini (Al-Qur’an 5:4). Dalam Bahasa Arab, Islam berarti ketaatan dan kedamaian. Kata ini diambil dari akar kata “Saliima” yang berarti: damai, suci, pengabdian dan ketaatan.

Jadi, ‘Islam’ berarti jalan bagi mereka yang taat kepada Allah, menegakkan kedamaian dengan-Nya dan kepada makhluk-Nya. Pengikut agama Islam, disebut dengan Muslim.

Islam bukanlah agama baru. Esensi agama Islam, sama dengan pesan dan petunjuk yang diberikan oleh Allah kepada seluruh nabi-nabi sebelum nabi Muhammad SAW. Sesuai dengan firman Allah didalam Al Qur’an:

“Katakanlah, “Kami beriman kepada Allah, kepada apa yang diturunkan kepada kami, kepada apa yang diturunkan kepada Ibrahim, Isma’il, Ishak, Yakub, dan keturunannya, dan kami beriman kepada apa yang diberikan kepada Musa, Isa, dan semua nabi dari Tuhan mereka. Kami tidak membeda-bedakan seorangpun diantara mereka, dan kepada-Nya kami berserah diri.” (Al-Qur’ân 3-85)

Rukun Iman di dalam Islam

Terdapat 6 rukun yang harus dipenuhi untuk dikatakan beriman di dalam Islam yaitu:

 • Iman kepada Allah
 • Iman kepada malaikat-malaikat
 • Iman kepada kitab Allah
 • Iman kepada nabi-nabi Allah
 • Iman kepada hari akhir
 • Iman kepada Qada dan Qadar

Rukun Islam

Setiap muslim harus mengetahui, mengerti, menerima dan menerapkan lima rukun Islam. Hadhrat Ibnu Umar meriwayatkan bahwa Nabi Muhammad salallaahu alaihi wasallam bersabda bahwa Islam didasarkan pada lima rukun berikut:

 1. Syahadat
 2. Mengerjakan Shalat
 3. Membayar Zakat
 4. Puasa dalam bulan Ramadan
 5. Haji ke Baitullah